1869/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại giải Vô địch Judo trẻ Châu Á năm 2010 diễn ra tại Thái Lan

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09 tháng 4

năm 2007 giữa Uỷ ban Thể dục thể thao, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với  huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

 Căn cứ thành tích thi đấu giải Vô địch Judo trẻ Châu Á diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 03/5/2010 tại Thái Lan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng và Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,


QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Thưởng tổng số tiền là 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) cho vận động viên Đào Thị Nguyệt và huấn luyện viên đã chỉ đạo vận động viên đạt huy chương đạt thành tích tại giải Vô địch Judo trẻ Châu Á diễn ra tại Thái Lan - năm 2010. Mức thưởng cho các vận động viên và huấn luyện viên cụ thể như sau: 

1.1. Thưởng số tiền 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng) cho các vận động viên Đào Thị Nguyệt vì có thành tích đạt huy chương bạc hạng cân trên 52kg tại giải Vô địch Judo trẻ Châu Á diễn ra tại Thái Lan - năm 2010. 

1.2. Đối với các huấn luyện viên đã có công đào tạo, huấn luyện, chỉ đạo vận động viên Đào Thị Nguyệt thi đấu đạt huy chương được hưởng mức thưởng như vận động viên. Tổng số tiền thưởng cho các huấn luyện viên là 12.500.000 (Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng). Tỷ lệ phân chia tiền thưởng được thực hiện theo nguyên tắc: Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển được hưởng 60%, huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên cơ sở trước khi tham gia đội tuyển được 40%.

 Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có vận động viên đạt thành tích tại giải vô địch Judo trẻ Châu Á diễn ra tại Thái Lan- năm 2010 có tên tại Điều 1 và các huấn luyện viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, TĐKT, MT 12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác