1875/KH –BHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức 02 lớp tập huấn cho các tuyên truyền viên, người làm công tác văn hóa dân tộc, người có uy tín, già làng, trưởng thôn bản trong cộng đồng phát huy vai trò tuyên truyền vận động đồng bào trong việc thực hiện nếp sống văn minh, phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Thanh Hóa và Yên Bái năm 2016

Thực hiện Quyết định số 1773 /QĐ-BVHTTDL ngàỵ 20 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức 02 lớp tập huấn cho các tuyên truyền viên, người làm công tác văn hóa dân tộc, người có uy già làng, trưởng thôn bản trong cộng đồng phát huy vai trò tuyên truyền vận động đồng bào trong việc thực hiện nếp sống văn minh, phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Thanh Hóa và Yên Bái. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực tuyên truyền vận động đồng bào trong việc thực hiện nếp sống văn minh, phát triển sản xuất xóa đối giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiếu số.
- Góp phần nâng cao năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động Văn hoá,
Thể thao và Du lịch, phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình ở các xã vùng sâu, vùng xa, biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số.
2. Yêu cầu
- Tổ chức lớp tập huấn phải đảm bảo đúng thành phần, thời gian, thời lượng, chương trình hợp lý; nội dung, chương trình tập huấn phải phù hợp với khả năng nhận thức của cán bộ văn hoá xã, già làng, trưởng thôn bản, người có uy tín ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
- Lớp tập huấn nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và nắm được chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nắm được một số phương thức cơ bản tổ chức các hoạt động về phong trào “TDĐKXCDĐSVH” và công tác gia đình trên địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số.
II. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP THỰC HIỆN
1. Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Soạn thảo và trình lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập BTC lớp tập huấn;
- Lập dự toán kinh phí tổ chức lớp Tập huấn (gửi Văn phòng Bộ duyệt);
- Phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị phương tiện, tài liệu có liên quan phục vụ lớp tập huấn.
- Phối hợp với địa phương khảo sát, lựa chọn địa điểm và các điều kiện cần thiết để triển khai nhiệm vụ.
2. Đơn vị phối hợp:
2.1. Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Duyệt dự toán và công tác thanh quyết toán kinh phí cho việc tổ chức lớp tập (do Vụ Văn hóa dân tộc lập dự toán). Bố trí phương tiện đi lại trong quá trình mở lớp tập huấn.
2.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, Thanh Hóa:
+ Thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch;
+ Cử đại diện lãnh đạo Sở, và 01 lãnh đạo cấp phòng, 01 chuyên viên tham gia Ban Tố chức lớp; bố trí cán bộ giảng dạy chuyên đề theo kế hoạch tố chức tập huấn.
+ Khảo sát địa điểm, điều kiện để tổ chức lớp tập huấn;
+ Triệu tập và lập danh sách học viên dự tập huấn đúng thành phần và thời gian quy định;
+ Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổng kết, báo cáo kết quả lớp tập huấn.
III. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỀM, THÀNH PHẦN
1. Nội dung:
- Các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về văn hoá dân tộc; công tác văn hoá dân tộc miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (Lãnh đạo vụ dân tộc chuẩn bị chuyên đề và giảng bài)
- Xây dựng làng bản văn hóa gắn với xây dụng nông thôn mới vùng ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Mời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn viết chuyên đề và giảng bài)
- Công tác qúản lý nhà nước về gia đình và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình ở cơ sở; Công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiếu số và kỹ năng thu thập, xử lý, ghi chép số liệu về bạo lực gia đình (Mời Lãnh đạo Vụ Gia đình chuẩn bị nội dung chuyên đề và giảng bài).
- Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Yên Bái về xây dựng nếp sống văn hóa gắn vơi phong trào “TDĐKXDĐSVH” (Sở VHTTDL chuẩn bị chuyên đề và giảng bài); Phương pháp xây dựng đời sống văn hoá, thông tin ở cơ sở; xây dựng; hướng dẫn xây dựng đội văn nghệ, câu lạc bộ, tổ chức sinh hoạt văn hoá văn nghệ tại cộng đồng (Sở VHTTDL chuẩn bị nội dung và giảng bài)
- Hướng dẫn hoạt động Thể dục, thể thao cấp xã; khảo sát thống kê, quản lý các hạt nhân thể dục thể thao (hướng dẫn viên, công tác viên) cơ sở (Phòng Nghiệp vụ thể thao, Sở VHTTDL chuẩn bị nội dung và giảng bài)
- Tham quan thực tế, 01 đơn vị (cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố) mô hình điểm trên địa bàn tỉnh; tổng kết lớp tập huấn (NSVH)
2. Đối tượng: Tuyên truyền viên, người làm công tác văn hóa dân tộc, người có uy tín, già làng, trưởng thôn bản các xã đặc biệt khó khăn thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh (dự kiến mỗi lớp từ 100 - 120 học viên).
3. Thời gian, địa điểm
-Tổ chức 02 lớp: Mỗi lớp 04 ngày, không kể ngày đi và về (trong đó có 5 ngày đi thực tế mô hình điếm tại cơ sở).
- Tại tỉnh Yên Bái: dự kiến từ ngày 27-30/6/2016 (Ban tổ chức đón tiếp học viên từ 14hngày 26/6/2016, ngày 30/6/2016 học viên trở về địa phương).
- Tại tỉnh Thanh Hóa: dự kiến từ ngày 04-07/7/2016 (Ban tổ chức đón tiếp học viên từ 14h ngày 03/7/2016, ngày 07/7/2016 học viên trở về địa phương).
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC LỚP HỌC
Kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016, cấp qua Văn phòng Bộ do Vụ Văn hóa dân tộc dự trù (theo dự toán được phê duyệt).
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo nội dung và tiến độ đề ra. Trong quá trình thực hiện có phát sinh điều chỉnh Vụ Văn hóa dân tộc xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ. Những vướng mắc liên hệ: Bà Hoàng Thị Vân, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, số điện thoại 0943010073./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Đơn vị liên quan thuộc Bộ VHTTDL;
- UBND tỉnh Yên Bái, Thanh Hóa (để biết);
- Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái, Thanh Hóa (p/h thực hiện);
- Lưu: VT; Vụ VHDT, V15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác