1876/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch chạy chữ tuyên truyền về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên Kênh VTV1 và VTC16

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình;
Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kem theo quyết định này Kế hoạch chạy chữ tuyên truyền về Tháng hành động quốc gia về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên kênh VTV1 và VTC16.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2016.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Bích Liên;
--Lưu: VT, GĐ.Nhật. 10.

 
KẾ HOẠCH
Chạy chữ tuyên truyền về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2016 trên VTV1 và VTC16
(Ban hành theo Quyết định số 1876/QĐ/BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch)
1. Mục đích
Tuyên truyền, phổ biến về mục đích và ý nghĩa của Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến các gia đình và cộng đồng từ đó kêu gọi gia đình, cộng đồng hưởng ứng tham gia phòng, chống bạo lực gia đình.
2. Yêu cầu
2.1. Chạy chữ trên Kênh VTV1
- Chủ đề của Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2016 là: “Gia đình nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”.
- Nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich phát động cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình tò tháng 6 đến hết tháng 10 năm 2016 trên tạp chí Gia đình và Trẻ em.
2.2. Chạy chữ trên Kênh VTC16
- Chủ đề của Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2016 là: “Gia đình nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”.
- Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình 2016 nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của gia đình trong bảo vệ sự an toàn cho mỗi thành viên ngay tại gia đình.
- Thông điệp Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình: bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em; bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
- Nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi viết về tâm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình từ tháng 6 đến hết tháng 10 năm 2016 trên tạp chí Gia đình và Trẻ em.
Thời gian phát sóng: đầu tháng 6.
3. Kinh phí thực hiện
Kinh phí triển khai được lấy từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2016.
4. Tổ chức thực hiện
Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chủ đề và thông điệp chạy chữ theo đúng yêu cầu tại Kế hoạch này.
Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai Kế hoạch này. Kết quả triển khai báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20 tháng 7 năm 2016./.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác