1877/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Phê duyêt Kế hoạch tổ chức talk trong chương trình Chuyện thường ngày trên kênh VTV1 với chủ đề “Gia đình-nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình;
Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này Kế hoạch tổ chức talk trong chương trình Chuyện thường ngày trên kênh VTV1 với chủ đề “Gia đình-nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2016.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Bích Liên;
- Lưu: VT, GĐ. Nhật. 10.
 
KỂ HOẠCH
Tổ chức talk Chuyện thường ngày trên kênh VTV1 với chủ đề “Gia đình- nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”

(Ban hành theo Quyết định số 1877/QĐ/BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
1. Mục đích
Tuyên truyền, phổ biến về mục đích và ý nghĩa của Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến các gia đình và cộng đồng từ đó kêu gọi gia đình, cộng đồng hưởng ứng tham gia phòng, chống bạo lực gia đình.
2.Yêu cầu
Nội dung: tập trung làm rõ mục đích và ý nghĩa của chủ đề năm 2016 “Gia đình-nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”.
Thời gian: trong tháng 6.
Thời gian phát sóng: trong tháng 6 trên kênh VTV1.
3. Kinh phí thực hiện
Kinh phí triển khai được lấy từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2016.
4. Tổ chức thực hiện
Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức talk trên theo đúng mục đích và yêu cầu tại Kế hoạch này.
Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai Kế hoạch này.
Kết quả triển khai báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20 tháng 7 năm 2016./.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác