1878/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch biên soạn tài liệu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch biên soạn bộ tài liệu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2016.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Gia đình; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Bích Liên;
- Lưu: VT, GĐ. Nhật. 10.
 
KẾ HOẠCH
Xây dựng bộ tài liệu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình

(Ban hành theo Quyết định số 1878/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Xây dựng bộ tài liệu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm phục vụ bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp trên phạm vi toàn quốc.
2. Yêu cầu
Bộ tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản và nâng cao về phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam;
Đáp ứng yêu cầu của tài liệu bồi dưỡng kiến thức.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN
1. Tên gọi

Tên gọi: Tài liệu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
2. Tài liệu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình gồm 12 bài:
Bài 1: Chủ trương, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng, chống bạo lực gia đình.
Bài 2: Chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam.
Bài 3: Các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện bảo đảm công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam.
Bài 4: Kinh nghiệm phòng, chống bạo lực gia đình trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam.
Bài 5: Tổng quan tình hình bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay và dự báo xu hướng bạo lực gia đình đến năm 2020.
Bài 6: Ý nghĩa của công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay.
Bài 7: Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình
Bài 8: Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam .
Bài 9: Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức xã hội và cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam.
Bài 10: Công tác xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình.
Bài 11: Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình
Bài 12: Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, khen thưởng về phòng, chống bạo lực gia đình.
3. Thời gian
Thời gian biên soạn từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Gia đình chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về nội dung chuyên môn; chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Bộ và cơ quan có liên quan triển khai tài liệu bồi dưỡng kiến thức về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
2. Văn phòng Bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính rà soát thủ tục hành chính để triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ.
3. Mời Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng bộ tài liệu nói trên.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí xây dựng bộ tài liệu công tác phòng, chống bạo lực gia đình từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2016./.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác