1879/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch xây dựng clip tuyên truyền trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình;
Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này Kế hoạch xây dựng clip tuyên truyền về Tháng hành động quốc gia về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2016.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Bích Liên;
- Lưu: VT, GĐ. Nhật. 10.
 
KẾ HOẠCH
Xây dựng clip truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2016

(Ban hành theo Quyết định số 1879/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
1. Mục đích
Tuyên truyền, phổ biến về mục đích và ý nghĩa của Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến các gia đình và cộng đồng từ đỏ kêu gọi gia đình, cộng đồng hưởng ứng tham gia phòng, chống bạo lực gia đình.
2. Yêu cầu về clip
Nội dung: nêu bật mục đích và ý nghĩa của Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình.
Thời lượng: clip có độ dài từ 3 đến 5 phút.
Độ bao phủ của clip: clip được phát trên Đài Truyền hình Việt Nam (Kệnh VTV1); Kênh Truyền hình Quốc hội; Kênh VTC16.
Thời gian phát sóng: trong tháng 6.
3. Kinh phí thực hiện
Kinh phí triển khai được lấy từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2016.
4. Tổ chức thực hiện
Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng clip nói trên theo đúng mục đích và yêu cầu tại Kế hoạch này.
Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai Kế hoạch này.
Kết quả triển khai báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20 tháng 7 năm 2016./.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác