1880/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ I

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Căn cứ Luât Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 11/HĐTĐKT-VI ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII,

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ I;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ I.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Đại hội lấy tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng,  Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác