1880/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-BTP ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tư pháp phê duyệt danh sách các cơ quan, tổ chức được hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016 (có Kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Kinh phí tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng được chi từ nguồn hỗ trợ của Bộ Tư pháp và nguồn kinh phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái;
-Lưu: VT, PC, ĐH.10.
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 (Ban hành theo Quyết định số 1880/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng tới cán bộ, viên chức theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, viên chức và người lao động các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, tạo sự đồng thuận trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.
II. THÀNH PHẦN
1. Chủ trì Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.
2. Đại biểu: dự kiến khoảng 100-120 người.
- Cán bộ, viên chức theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đại diện một số đơn vị trong khối Tham mưu quản lý Nhà nước trực thuộc Bộ.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Trong 02 ngày tháng 6 năm 2016.
2. Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại TX. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
IV. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
1. Nội dung chương trình:
- Sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng.
- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Các văn bản về chế độ, chính sách đối với vận động viên, văn nghệ sĩ, nghệ nhân.
2. Giảng viên:
- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Lãnh đạo Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.
- Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Bộ Tư pháp hỗ trợ: 56.000.000đ (Năm mươi sáu triệu đồng chẵn).
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Bố trí xe đưa đón đại biểu trong thời gian diễn ra lớp tập huấn;
-Thanh toán chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức ngoài phần hỗ trợ của Bộ Tư pháp theo quy định.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình bồi dưỡng, mời giảng viên và tổ chức triển khai các công việc liên quan để tổ chức lớp bồi dưỡng.
2. Văn phòng Bộ phối hợp triển khai các công việc có liên quan để tổ chức lớp bồi dưỡng./.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác