1881/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016;
Xét đề nghi của Vu trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016, gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Trưởng Ban tổ chức;
2. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Phó Trưởng Ban tổ chức;
3. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính - Thành viên;
4. Bà Lê Thi Thu Oanh, Trưởng phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch - Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình - Thành viên;
6. Bà Lê Thị Hà, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính - Thành viên;
7. Bà Nguyễn Thị Li Na, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính - Thành viên;
8. Ông Lê Huy Hoàng, chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên
9. Ông Quản Đình Hưng, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính - Thư ký tổng hợp.
Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016 theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Ban Tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái;
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác