1882/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác văn hóa xã, Trưởng các thôn bản thuộc xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã bãi ngang, ven biển, hảo đảo tại tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác văn hóa xã, Trưởng các thôn bản thuộc xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã bãi ngang, ven biển, hảo đảo;
Kế hoạch số 1745/KH-BVHTTDL ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác văn hóa xã, Trưởng các thôn bản thuộc xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã bãi ngang, ven biển, hảo đảo;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức 02 lớp tập huấn gồm các thành viên có tên sau:
- Lớp tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng:
1. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - Phó Trưởng Ban thường trực;
3. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;
4. Ông Phan Tuấn Anh, Phó Trưởng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - Thành viên;
5. Bà Hoàng Thị Lan, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
- Lớp tổ chức tại tỉnh Gia Lai:
1. Ồng Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc , Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - Phó Trưởng ban thường trực;
3. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - Thành viên;
5. Bà Võ Thị Thu Hiền, Chuyên viên phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - Thành viên;
6. Bà Hoàng Thị Lan, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.
Điều 2. Kinh phí trích trong kinh phí lớp tập huấn cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc năm 2016 cấp qua Văn phòng Bộ theo dự toán được duyệt.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Văn hoá dân tộc, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHDT, L20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác