1885/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1885/BVHTTDL-VHCS ngày 22 tháng 5 năm 2013 Về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Kính gửi:     - Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương;

- Tỉnh ủy Thành phố Hải Phòng;

- Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh;

- Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình;

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2013 và Quyết định số 167-QĐ/TW ngày 23 tháng 2 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 86-QĐ-BCĐ ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Ban Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giao, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương - được giao chỉ đạo sơ kết về phát triển văn hoá nông thôn và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện sơ kết tại các địa phương Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh/thành phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện sơ kết theo Kế hoạch số 01- KH/BCĐ ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Công văn số 5225-CV/VPTW ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng trung ương Đảng); theo hướng dẫn của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tại Công văn số 1089/BNN-KTHT ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phát triển văn hoá nông thôn mới (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi đề cương báo cáo tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành).

2. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương - có kế hoạch làm việc với các tỉnh/thành được phân công chỉ đạo như sau:

- Dự kiến thời gian cuối tháng 5, đầu tháng 6/2013: Đi kiểm tra việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại một số xã trên địa bàn và làm việc với Tỉnh uỷ, UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của các tỉnh/thành; thời gian làm việc, Đoàn công tác sẽ liên lạc cụ thể).

- Trong tháng 7: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X của các tỉnh thành (theo lịch cụ thể của địa phương).

Đề nghị Tỉnh ủy, UBND các tỉnh/thành chuẩn bị nội dung để Đoàn công tác làm việc đạt hiệu quả cao.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Thường trực BCĐTW (Bộ NN&PTNT);

- UBND các tỉnh/thành: Hải Dương, Hải Phòng,

 Quảng Ninh, Thái Bình.

-Sở VHTTDL các tỉnh/thành: Hải Dương, Hải Phòng,

 Quảng Ninh, Thái Bình.

-Lưu: VT, VHCS (01), LAT.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác