1887/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức phát động phong trào “Xây dựng Tủ sách gia đình văn hóa” tại Ngày hội gia đình 28/6/2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đọc đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v phê duyệt Kế hoạch Tổ chức các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện và Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thư viện chủ trì phối hợp với Vụ Gia đình, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Vân Hồ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phát động “Xây dựng Tủ sách gia đình văn hóa” với các nội dung trong phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức để chuẩn bị cho việc phát động được tổ chức tại Ngày hội gia đình 28/6/2011 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 3. Ban Tổ chức có trách nhiệm triển khai các hoạt động đã được phê duyệt theo phụ lục gửi kèm.

Điều 4. Kinh phí tổ chức các hoạt động chính để phát động phong trào “Xây dựng Tủ sách gia đình văn hóa” trích từ kinh phí tổ chức Ngày hội gia đình.

 Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Vụ trưởng Vụ Gia đình và các ông (bà) có tên trong Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác