1887/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v khai quật khảo cổ di tích động Bà Hòe thuộc thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm; 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 847/SVHTTDL-NVVH ngày 17 tháng 5 năm 2016; của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tại Công văn số 143/BTLSQG-NCST ngày 23 tháng 5 năm 2016;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận khai quật tại di tích động Bà Hòe thuộc thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
- Thời gian khai quật: Từ ngày 15/6/2016 đến ngày 15/9/2016.
- Diện tích khai quật: 200m2.
- Chủ trì khai quật: Ông Trương Đắc Chiến, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Bình Thuận để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Bình Thuận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án phân chia để lưu giữ, bảo quản và trưng bày, phát huy giá trị những hiện vật đó.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận;
-Bảo tàng LSQG (02);
- Bảo tàng tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.ll.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác