189/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 189/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2014 Về việc cung cấp Báo Văn hoá phục vụ Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Đờn ca tài tử là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Báo Văn hoá, cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuẩn bị và gửi Báo Văn hoá, số Xuân Giáp Ngọ 2014 (có nội dung chuyên đề về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ) để phục vụ Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Đờn ca tài tử là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 02 năm 2014 tại TP. Hồ Chí Minh. Số lượng: 1000 tờ.

Điều 2. Về kinh phí, Báo Văn hoá tự cân đối chi phí xuất bản và cước phí vận chuyển từ nguồn kinh phí 2014 của Báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, và Tổng Biên tập , Báo Văn hoá

 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-  Như điều 3;
-  Bộ trưởng (b/c);

- TT Đặng Thị Bích Liên;
-  Cục Công tác phía Nam (để phối hợp);

-  Lưu: VT, DSVH, (2), NTTT (9).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác