189/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về giải pháp điều hành và trọng tâm công tác VHTTDL năm 2015

Ngày 16/01/2015, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác VHTTDL năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, ý kiến tham luận, thảo luận của các đại biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những thành tích quan trọng Ngành VHTTDL cả nước đã đạt được trong năm 2014.
Nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong năm 2014, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển Ngành đề ra cho năm 2015 và kế hoạch 5 năm (2011-2015), góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, với tinh thần “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát triển”, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở VHTTDL, Sở Văn hóa-Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành xác định quyết tâm chính trị, tập trung tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 trong các lĩnh vực hoạt động Ngành; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.
2. Tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa Hiến pháp 2013, xây dựng, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các Luật, văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.
3. Có giải pháp cụ thể nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, trước hết là trong những lĩnh vực xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài (lễ hội, tu bổ, tôn tạo di tích, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch...), bảo đảm các hoạt động Ngành được thực hiện đúng pháp luật, phát huy hiệu quả, vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và cả nước.
4. Tiến hành tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Ngành nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII; xác định nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kế hoạch trung hạn 2016-2020; nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo kiến nghị của các địa phương (Phụ lục kèm theo).
5. Tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước theo nội dung, tiêu chí đã được phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-BVHTTDL ngày 15/01/2015; tổ chức tốt cấc hội nghị điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ II-2015.
6. Chỉ đạo, tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải thích chính sách và định hướng dư luận, nhằm đưa chính sách, pháp luật nhanh chóng phát huy hiệu quả trên thực thế, tạo đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành.
II. VỀ VĂN HÓA, GIA ĐÌNH
1. Khẩn trương quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 102/NQ-CP và Kế hoạch hành động của Ngành VHTTDL (ban hành theo Quyết định số 88/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2015) thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
2. Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2015; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân, trước hết là dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa-nghệ thuật trong thời kỳ mới; các văn bản, đề án, chiến lược, quy hoạch đã được phê duyệt.
4. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm là xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 87%; tỷ lệ làng (bản, cụm dân cư văn hóa) đạt 68%.
5. Hoàn thành kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú lần thứ I, xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú lần thứ VIII và tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vào dịp 02/9/2015.
6. Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia về PCBLGĐ; Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình; Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ gia đình và hỗ trợ gia đình phát triển hạnh phúc bền vững...
III. VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO
1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; các chiến lược, đề án, quy hoạch phát triển thể dục thể thao đã được phê duyệt.
2. Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục thể thao và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; tiếp tục hoàn thiện thể chế về thể dục thể thao, chú trọng xây dựng chính sách về tăng cường xã hội hóa thể dục thể thao và thể thao chuyên nghiệp.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chỉ đạo, tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 trong toàn quốc và hướng dẫn mở rộng mô hình hoạt động TDTT tại các xã trong Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới; tỷ lệ trường thực hiện giáo dục thể chất đạt 96%; có 6.500 vận động viên cấp cao, trong đó, số vận động viên trẻ là 1.300 người.
4. Tập trung đầu tư các môn thể thao trọng điểm, nội dung trọng điểm có trong chương trình Olympic, ASIAD. Chuẩn bị lực lượng, tham dự và giành thành tích tốt tại các đại hội, sự kiện thể thao: SEA Games 28-2015, Singapore; Vòng loại Olympic 2016, Brazil; chuẩn bị tốt công tác tổ chức và lực lượng tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.
IV. VỀ DU LỊCH
1. Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới và các nhiệm vụ đã được xác định tại các chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đã được phê duyệt.
2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.
3. Chỉ đạo tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa; xây dựng kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 tại Kiên Giang. Tiếp tục triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam ưu tiên du lịch Việt Nam”; thu hút được 8,7 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 41 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 270 nghìn tỷ đồng.
4. Xây dựng, tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020; Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; sửa đổi, giảm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng nhiều diện tích đất cho không gian, cảnh quan, hạ tầng du lịch.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở VHTTDL, Sở Văn hóa-Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Các Sở: VHTTDL, VHTT, DL (để thực hiện);
- Lưu: VT, THTT(100).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác