18/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ Viện Thông tin Văn hóa CHDCND Lào tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BVHTTDL, ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp và hỗ trợ Viện Thông tin Văn hóa thuộc Bộ Thông tin Văn hóa CHDCNĐ Lào để mở lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý văn hóa cho 30 cán bộ văn hóa cấp huyện của CHDCNĐ Lào.

Điều 2. Về chi phí: Trung tâm Văn hóa Việt Nam hỗ trợ 4.000 USD (bốn nghìn đô la Mỹ) từ nguồn ngân sách hoạt động sự nghiệp của Trung tâm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NBH.6

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác