1900/BVHTTDL- DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1900/BVHTTDL- DSVH ngày 23 tháng 5 năm 2013 Về việc Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm chiến thắng đồng Phố Lu, tỉnh Lào Cai.

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 348/SVHTTDL –BQLDA của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai về việc đề nghị Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm chiến thắng đồng Phố Lu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích nói trên gồm các hạng mục: tu bổ lô cốt; xây dựng bia đá ghi tên công trình, đài tưởng niệm (mục đích vừa tôn vinh chiến thắng đồn Phố Lu vừa tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh), cổng tứ trụ đá,  nhà vệ sinh, bãi đỗ xe. Tuy nhiên có một số vấn đề cần lưu ý là:

- Đối với hạng mục nhà tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và nhà bia tưởng niệm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng trong tình hình kinh tế-xã hội hiện nay còn nhiều khó khăn, việc đầu tư cùng lúc 3 hạng mục (đài tưởng niệm, nhà bia tưởng niệm) là không phù hợp và cần được tính toán kỹ lưỡng. Vì vậy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị chỉ xây dựng mới hạng mục đài tưởng niệm (có bố trí không gian tưởng niệm ngoài trời). (diện tích còn lại nên làm sân vườn tạo cảnh quanh và sử dụng vào các hoạt động văn hóa tại di tích;

- Căn cứ pháp lý cần bổ sung Luât di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành; giao Cục Di sản văn hóa thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công của dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác