1900/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Kinh Đô tổ chức thực hiện chương trình Festival học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BCĐ, ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam thành lập các Tiểu ban giúp Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BCĐĐHDTTS ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2010 về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Căn cứ công văn số 1354/BVHTTDL-VHDT ngày 21 tháng 4 năm 2010 về việc phân công nhiệm vụ cho các đơn vị của Tiểu ban Văn nghệ và Dạ hội tham gia tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1256/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2010 về việc thành lập Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ Tiểu ban Văn nghệ và Dạ hội trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Căn cứ Công văn số 210/NTBD ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc thẩm định các đề án tổ chức hoạt động văn hoá nghệ thuật chào mừng Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Truyền thông Kinh Đô.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Công ty cổ phần Đầu tư và Truyền thông Kinh Đô phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia thực hiện chương trình Festival học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lấn thứ I năm 2010 và báo cáo Trưởng Tiểu ban Văn nghệ và Dạ hội kết quả sau khi thực hiện Chương trình.

Điều 2. Cục Nghệ thuật biểu diễn có trách nhiệm chỉ đạo Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Kinh Đô thực hiện toàn bộ nội dung Chương trình đảm bảo ý nghĩa chính trị và chất lượng nghệ thuật theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội. Có trách nhiệm báo cáo Ban Tổ chức sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí thực hiện:

-Trích từ nguồn kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 1 năm 2010 cấp qua Văn phòng Bộ Văn hoá. Thể thao và Du lịch.

-Kinh phí xã hội hoá.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Truyền thông Kinh Đô và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái , (để b/c);

-Lưu: VT, VHDT, S.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác