1900/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thăm dò, khai quật khảo cổ di tích Gò Tháp phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thăm dò tại 29 địa điểm

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật - khảo cổ;
Xét đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 453/SVHTTDL-DSVH ngày 13 tháng 5 năm 2016; của Ban Quản lý Khu "di tích Gò Tháp tại Công văn số 76/BQLKDTGT ngày 20 tháng 4 năm 2016; của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 145/XHNV-QLKH-DA ngày 10 tháng 5 năm 2016;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thăm dò tại 29 địa điểm (1. Vị trí dự kiến xây dựng Tả vu, Hữu vu, nhà ăn và nghỉ của đền thờ Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều; 2. Vị trí dự kiến xây dựng Chùa Tháp Linh (theo quy hoạch mới); 3. Vị trí xây dựng mái che bảo quản di tích Đền thần Shiva Nam chùa Tháp Linh; 4. Vị trí xây dựng mái che bảo quản di tích Đền thần Shiva và nữ thần Uma; 5. Khu trưng bày ngoài trời; 6. Vị trí xây dựng biểu tượng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp; 7. Đường đề bao Tây Bắc; 8. Vị trí xây dựng cổng chính, cổng phụ vào Khu di tích; 9. Vị trí mở rộng trụ sở làm việc của Ban Quản lý; 10. Vị trí xây dựng bãi giữ xe tập trung; 11. Khu Đìa Vàng - Đìa Phật; 12. Xung quanh trạm bơm ra; 13. Xung quanh khu vực Sân lễ hội đa năng; 14. Phía Tây Bắc Miếu Bà Chúa Xứ (nơi phát hiện tượng thần Vishnu); 15. Phía Đông Miếu Bà Chúa Xứ; 16. Phía Bắc đền thờ Thiên Hộ Dương - Đốc Binh Kiều; 17. Phía Đông đền thờ Thiên Hộ Dương - Đốc Binh Kiều; 18. Phía Đông di tích Ao thần Gò Minh Sư; 19. Phía Đông chùa Tháp Linh; 20. Phía Đông di tích Ao thần Gò Tháp Mười; 21. Phía Đông Gò Tháp Mười; 22. Phía Đông và Nam trụ sở Ban Quản lý cũ; 23. Phía
Tây di tích giếng thần Gò Tháp; 24. Phía Tây Ban Quản lý cũ; 25. Phía Bắc trụ sở Ban Quản lý hiện tại; 26. Phía Đông và Nam khu vực xây dựng nhà Trưng bày Xứ Ủy Nam Bộ và Văn hóa Óc Eo; 27. Vùng đất thấp phía Tây Nam trụ sở Ban Quản lý hiện tại; 28. Phía Tây khu đền thờ Thiên Hộ Thiên Dương; 29. Vị trí xây dựng bãi xe ôtô, nhà đón tiếp và hướng dẫn khách tham quan du lịch) và khai quật phần còn lại của Đền thần Vishnu Gò Tháp Mười thuộc xã Tân Kiều và xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
-Thời gian thăm dò, khai quật: từ ngày 30/5/2016 đến ngày 30/7/2016.
- Diện tích thăm dò, khai quật: 980m2, cụ thể như sau: Diện tích thăm dò: 580m2, gồm: 29 địa điểm X 20m2/01 địa điểm; Diện tích khai quật: 400m2.
- Chủ trì thăm dò, khai quật: Ông Đặng Văn Thắng, Giám đốc Bảo tàng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Trong thời gian thăm dò, khai quật, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, khai quật khảo cổ phải được tạm nhập vào Bảo tàng Tổng hợp Đồng Tháp để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng Tổng hợp Đồng Tháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt thăm dò, khai quật khảo cổ, chậm nhất 03 (ba) tháng, Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kêt quả của đợt thăm dò, khai quật khảo cổ, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò, khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp;
- BQL Khu di tích Gò Tháp (02);
- TĐHKHXH&NV, ĐHQG TPHCM (02);
- Lưu: VT, DSVH, LQV.12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác