1901/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức tập huấn rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hội thảo tham vấn ý kiến quy định về thủ tục hành chính trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hội thảo tham vấn ý kiến quy định về thủ tục hành chính trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức tập huấn rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hội thảo tham vấn ý kiến quy định về thủ tục hành chính trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa, gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Trưởng Ban;
2. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Phó trưởng Ban;
3. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - Phó Trưởng Ban;
4. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, Phó trưởng Ban;
5. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thành viên;
6. Bà Lê Thị Thu Oanh, Trưởng phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên;
7. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;
8. Bà Lê Thị Hà, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thành viên;
9. Vũ Đức Lợi - Chuyên viên Phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên;
10. Bà Đoàn Thu Huyền, chuyên viên chính Phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên;
11. Ông Phan Mạnh Tường, chuyên viên chính Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;
12. Ngô Thị Thơm - Chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;
13. Bà Nguyên Thị Li Na, chuyên viên phòng Tổng hợp, Kiêm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thành viên;
14. Ông Lê Huy Hoàng, chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;
15. Đại diện Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - Thành viên;
16. Đại diện Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu - Thành viên;
17. Ông Quản Đình Hưng, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thư ký tổng hợp.
Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức tập huấn rà soát thủ tục hành chính và hội thảo tham vấn ý kiến về thủ tục hành chính theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Ban Tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.    
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, PC, H.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác