1902/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Ủng hộ 02 di sản của Nhật Bản là Di sản Thế giới và đề nghị Nhật Bản ủng hộ Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Thế giới

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3810/VPCP- QHQT ngày 27/5/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất ý kiến đối với đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản về việc ủng hộ 02 di sản của Nhật Bản, bao gồm “Xưởng lụa Tomioka và ngành Công nghiệp liên quan” và “Các Di tích Cuộc Cách mạng Công nghiệp thời Meiji của Nhật Bản: Kyusyu, Yamaguchi và các khu vực liên quan” là Di sản Thế giới, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý lciến như sau:
Di sản “Xưởng lụa Tomioka và ngành Công nghiệp liên quan” đã được Hội đồng quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS) thẩm định và đề nghị Ủy ban Di sản Thế giới ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới tại Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở Qatar từ ngày 15 - 25/6/2014.
Hồ sơ di sản “Các Di tích Cuộc Cách mạng Công nghiệp thời Meiji của Nhật Bản: Kyusyu, Yamaguchi và các khu vực liên quan” đã được gửi tới Trung tâm Di sản Thế giới vào tháng 01/2014 sẽ phải trải qua quy trình đánh giá một năm rưỡi. Tháng 5/2015, ICOMOS sẽ công bố báo cáo thẩm định đối với hồ sơ này và kiến nghị Ủy ban Di sản Thế giới xem xét, quyết định.
Ngày 05/6/2014, Bộ Ngoại giao đã có Công văn sô 1968/BNG-VHĐN- ƯNESCO nhất trí với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1800/BVHTTDL-DSVH ngày 12/6/2014 ủng hộ 02 di sản nói trên của Nhật Bản là Di sản Thế giới. Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã dự thảo Công thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trả lời Thủ tướng Nhật Bản về vấn đề nêu trên và đề nghị Nhật Bản, với tư cách là thành viên ủy ban Di sản Thê giới, ủng hộ việc ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An của Việt Nam là Di sản Thê giới tại Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban Di sản Thế giới ở Qatar từ ngàỵ 15 - 25/6/2014.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (gửi kèm dự thảo Công thư);
- Bộ Ngoại giao;
-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam;
-Cục Hợp tác quốc tế;
-Lưu: VT, DSVH,NVC.12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác