1904/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kịch bản Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần III tại tỉnh Bình Định trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội .

Căn cứ Quyết định 759/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010.

Căn cứ Quyết định số 2382/2008/QĐ-BVHTTDL  ngày 03 tháng 7 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010;

Căn cứ Công văn số 2215/VPCP-KGVX ngày 5 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt các đề án, kịch bản chi tiết thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng  Tổng cục Thể dục thể thao,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kịch bản Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần III tại tỉnh Bình Định trong chương trình kỷ niệm 1000 năm thăng Long - Hà Nội 2010 (theo chi tiết Kịch bản đính kèm)

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và các nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức liên hoan.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được cấp theo chế độ phân cấp hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định và các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (để b/c)

-Văn phòng Chính phủ;

-BCĐ quốc gia 1000 năm thăng Long;

-Các Bộ trưởng, Thứ trưởng;

-UBND tỉnh Bình Định;

-Các đơn vị liên quan;

 -Lưu: VT,TCTDTT (01), Q.Tú (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác