1905/KH-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo quốc gia lần thứ 2 về đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 113/VPCP-KG ngày 05/5/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng tại phiên họp ngày 02/4/2010, theo đó Phó thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục-Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan tổ chức Hội thảo quốc gia đào tạo nhân lực ngành Du lịch theo nhu cầu xã hội lần thứ hai. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo như sau:

1. TÊN HỘI THẢO

"Hội thảo quốc gia lần 2 về đào tạo nhân lực Du lịch theo nhu cầu xã hội"

 2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

2. 1. Mục đích:

Trong 2 năm vừa qua, kể từ Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội, tổ chức ngày 07/3/2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội được đẩy mạnh thêm một bước trên phạm vi cả nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển du lịch của đất nước. Nhiều nhân tố mới xuất hiện và nhu cầu nhân lực du lịch cũng có những thay đổi, nhất là sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhu cầu du lịch được hồi phục, đào tạo nhân Iực du lịch theo nhu cầu xã hội cũng phát sinh nhiều vấn đề Vì vậy cần tổ chức Hội thảo toàn quốc lần thứ 2 về đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội để:

- Đánh giá đúng tình hình đào tạo nhận Iực ngành Du lịch theo nhu cầu xã hội từ sau Hội thảo toàn quốc lần thứ nhất đến nay;

- Đề ra phương hướng và giải pháp thúc đẩy công tác đào tạo nhân lực ngành Du lịch theo nhu cầu xã hội;

- Tạo dịp để các cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch, các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức cá nhân liên quan trong và ngoài nước trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về đào tạo và sử dụng nhân lực du lịch, tăng cường sự phối hợp, liên kết chặt chẽ hơn nữa trong xã hội hoá đào tạo nhân lực du lịch.

2.2. Yêu cầu:

- Chuẩn bị thật kỹ nội dung, tiết kiệm, tránh hình thức, an toàn và đảm bảo hiệu quả thiết thực.

- Hướng Hội thảo vào việc phản ánh và phân tích kỹ thực trạng công tác đào tạo nhân lực ngành Du lịch 2 năm vừa qua, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và những nguyên nhân của nó; đồng thời xác định rõ hơn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy công tác đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội trong các năm tới, góp phần xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Ngành để thực hiện thành công Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam 2011-2020.

- Làm cho Hội thảo trở thành một dịp thuận lợi để Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch và các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động du lịch và những tổ chức, cá nhân quan tâm gặp gỡ trao đổi thông tin và kinh nghiệm, hiểu biết lẫn nhau trong đào tạo nhân lực ngành Du lịch theo nhu cầu xã hội và hình thành cơ sở cho việc phối hợp liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch.

3. KẾT QUẢ MONG ĐỢI SAU HỘI THẢO

- Tạo cơ sở dự báo nguồn nhân lực ngành Du lịch cho giai đoạn tới sát đúng hơn, xây dựng các chính sách phù hợp với yêu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực qua đào tạo.

- Các cơ sở đào tạo du lịch có những chuyển biến tích cực trong đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, có trách nhiệm với đầu ra theo chuẩn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đáp ứng nhu cầu của các nhà sử dụng và nhu cầu xã hội.

Nhà nước, các doanh nghiệp và các nhà sử dụng lao động khác nắm được năng lực đào tạo nhân lực du lịch, khả năng đáp ứng của các cơ sở đào tạo du lịch về số lượng, chất lượng và cơ cấu nhân lực để đặt hàng và cung ứng các dịch vụ hỗ trợ đào tạo, tạo môi trường cho học sinh, sinh viên các trường thực hành, thực tập, rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp và tìm việc làm.

- Cam kết của các cơ sở đào tạo du lịch và các doanh nghiệp du lịch trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực thông qua các hợp đồng được ký kết.

4. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO

4.1. Thời gian: 01 ngày, dự kiến vào tuần thứ 3 tháng 8 năm 2010.

4.2. Địa điểm : Khách sạn Thắng Lợi, Đường Yên Phụ Hà Nội.

5. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU THAM GIA HỘI THẢO

5.1. Thành phần:

- Chính phủ: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội;

- Văn phòng Chính phủ (Lãnh đạo Văn phòng và Vụ Khoa giáo VPCP);

- Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội (Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ  Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề...) và Tổ Thư ký ban Chỉ đạo;

- Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Du lịch, Văn phòng và các Vụ, Cục liên quan, Hội đồng cấp chứng chỉ Du lịch;

- Các cơ sở đào tạo về du lịch (các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề du lịch);

Các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch, khách sạn và các đối tác;

- Các Dự án đào tạo nhân lực ngành Du lịch: ADB, Luxembourg, EU và các tổ chức quốc tế liên quan đến đào tạo nhân lực du lịch;

- Các phóng viên báo, đài.

5.2. Số lượng đại biểu: Tổng số: Khoảng 450 đại biểu, trong đó:

- Chính phủ: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban

Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội:

1

- Văn phòng Chính phủ: Lãnh đạo Văn phòng và Vụ Khoa giáo:

4

- Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội (Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ  Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề...) và đại diện Tổ 2 Thư ký Ban Chỉ đạo:

25

-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Du lịch, Vụ Đào tạo, Văn phòng Bộ và các vụ, cục liên quan, Hội đông cấp 50chứng chỉ du lịch VTCB:

50

- Các cơ sở đào tạo về du lịch (các trường đại học, cao đẳng,  trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề):

150

- Các doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch, Khách sạn và đối tác:

150

- Các Dự án đào tạo nhân lực ngành Du lịch: ADB, Luxembourg, EU và các tổ chức quốc tế liên quan đến đào tạo nhân lực du lịch:

20

- Các phóng viên báo, đài:

20

Tổng số:

420

6. NỘI DUNG HỘI THẢO

- Phát biểu chỉ đạo Hội thảo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Báo cáo sơ kết 2 năm công tác đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội và phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới.

- Tham luận của các đại biểu đại diện cho các Bộ, Ngành, các cơ sở đào tạo du lịch cả nước và doanh nghiệp du lịch.

- Triển lãm, giới thiệu quảng bá của các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo.

-Ký kết các thỏa thuận liên kết đào tạo.

- Phát biểu kết luận Hội thảo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI THẢO

7.1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chuẩn bị địa điểm tổ chức Hội thảo, phòng Hội thảo 400-500 chỗ và 50 gian triển lãm, mỗi gian 4,5 m2;

- Dự thảo các tài liệu Hội thảo.

- Chọn và chỉ đạo các cơ sở đào tạo du lịch và doanh nghiệp chuẩn bị báo cáo tham luận (15-20 tham luận) và chuẩn bị tài liệu, băng, đĩa, ... để triển lãm giới thiệu, quảng bá.

- Dự thảo và gửi Giấy mời Hội thảo.

- Chủ trì, phối hợp với, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo văn bản thoả thuận hợp tác giữa 2 Bộ (nếu cần).

- Hướng dẫn các cơ sở đào tạo chuẩn bị các hợp đồng để các cơ sở đào tạo và các đối tác ký kết tại Hội thảo.

- Dự toán kinh phí cho Hội thảo.

- Tập hợp các báo cáo tham luận, tổ chức biên tập và in ấn tài liệu, chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ Hội thảo.

- Tổ chức công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu.

7.2. Đề nghị Tổ Thư ký của Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội:

- Mời Phó Thủ tướng tham dự Hội thảo và chuẩn bị bài phát biểu của Phó Thủ tướng

- Phối hợp chỉ đạo các cơ sở đào tạo chuẩn bị các báo cáo tham luận và ký kết hợp tiếng với các doanh nghiệp.

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du tịch dự thảo văn bản thoả thuận giữa 2 Bộ để ký kết trong Hội thảo (nếu cần).

8. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KINH PHÍ

8. 1. Tổ chức thực hiện

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, các đối tác tiến hành sơ kết, đánh giá công tác đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội 2 năm vừa qua (từ 07/3/2008 đến nay) và đề xuất nội dung (phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp) đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội 5 năm tới. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo và tổ chức hội thảo đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu du lịch lần thứ 2 vào thời gian dự kiến nêu trên.

- Vụ Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Bộ trưởng chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc gia lần 2 về đào tạo nhân lực Du lịch theo nhu cầu xã hội, tập trung vào một số việc cụ thể sau: 1) Khảo sát, kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, đối tác phục vụ công tác sơ kết 2 năm thực hiện đào tạo nhân lực du lịch du theo nhu cầu xã hội; 2) Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 2 năm thực hiện đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh đào tạo nhân lực du lịch du theo nhu cầu xã hội 5 năm tới; 3) Tổ chức họp lấy ý kiến các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội vào dự thảo báo cáo hội thảo; 4) Giúp Bộ trưởng tổ chức hội thảo quốc gia lần thứ 2 về đào tạo nhân lực ngành Du lịch theo nhu cầu xã hội; 5) Sau hội thảo quốc gia lần thứ 2 xây dựng Chương trình hành động thực hiện đào tạo nhân lực ngành Du lịch theo nhu cầu xã hội trình Bộ trưởng phê duyệt vào tháng 12/2010 và trình lên Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội.

- Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Bộ (qua Vụ Đào tạo). Vụ Đào tạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, đề xuất Bộ trưởng chỉ đạo xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Kinh phí thực hiện

- Các đơn vị có tài khoản độc lập chủ động xây dựng kế hoạch, dự toán, sử dựng kinh phí để tiến hành sơ kết và xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội thời gian tới của đơn vị mình theo quy định hiện hành.

- Các đơn vị không có tài khoản độc lập chủ động xây dựng kế hoạch, dự toán; nguồn kinh phí được lấy từ ngân sách sự nghiệp của Bộ. Vụ Đào tạo chủ trì làm đầu mối, lập dự trù kinh phí và phối hợp với Văn phòng Bộ để có kinh phí phục vụ Hội thảo./.

 

Nơi nhận:

-Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân,

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nhân lực

theo nhu cầu xã hội (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

-Tổng cục Du lịch, các Cục, Vụ liên quan, các Sở,

Hiệp hội Du lịch, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp

du lịch (để thực hiện);

Lưu: VT, Vụ Đào tạo. NVL 250.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác