1909/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền Dân số-Kế hoạch hoá gia đình năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 1080/KH-BCĐDS ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội và Hợp đồng số 07/HĐ ngày 26 tháng 5 năm 2010 giữa Ban quản lý các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình, Bộ Y tế và Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội về việc thực hiện Chương trình mục tiêu dân số năm 2009, tổ chức biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền Dân số-Kế hoạch hoá gia đình năm 2010 tại tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Bộ tổ chức biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền Dân số- Kế hoạch hoá gia đình năm 2010 tại tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang theo kế hoạch số 1080/KH-BCĐDS ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội đã được phê duyệt.

Điều 2. Kinh phí tổ chức lấy từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số Kế hoạch hoá gia đình do Ban quản lý các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Bộ Y tế cấp theo Hợp đồng số 07/HĐ ngày 26 tháng 5 năm 2010 qua tài khoản Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch. Tài chính, Trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Lưu: VT, BCĐDS, TN (8)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác