1910/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo Các giải pháp bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định 124/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về vệc phê duyệt đề án "Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam";

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép tổ chức Hội nghị - Hội thảo: Các giải pháp bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức Hội nghị - Hội thảo trên.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị - Hội thảo gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Trưởng ban.

2. Bà Trịnh Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Phó trưởng ban.

3. Đại diện Cục Văn hoá cơ sở, Ủy viên.

4. Đại diện Văn phòng Bộ, Ủy viên.

5. Đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính, Ủy viên.

6. Đại diện Vụ Gia đình, Ủy viên.

7. Đại diện Vụ Đào tạo, Ủy viên.

8. Đại diện Vụ Khoa học Công nghệ môi trường, Ủy viên.

9. Bà Vi Thanh Hoài, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Ủy viên.

10. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Ủy viên.

11. Ông Trần Mạnh Hùng, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Ủy viên.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo lấy trong nguồn ngân sách sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch năm 2010, cấp qua Văn phòng Bộ (do Vụ Văn hóa dân tộc dự trù).

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc và các ông (bà) có tên ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c)

-Như Điều 2, 4;

-Lưu: VT, VHDT, H20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác