1911/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chỉ đạo công tác tuyên truyền cổ động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Năm 2015 có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời cũng là năm diễn ra sự kiện có ý nghĩa trọng đại - Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Để công tác tuyên truyền cổ động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015 đạt kết quả tốt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo và phối hợp các sở, ban, ngành triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Kiểm tra, rà soát công tác tuyên truyền cổ động, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015 tại địa phương.
2. Chỉ đạo, thực hiện đúng các quy định về sử dụng Quốc kỳ, Đảng kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và hình ảnh bản đồ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Việc triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch cần được tổ chức kịp thời, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi thiết thực, an toàn và tiết kiệm./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS, QH.70.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác