1912/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đình Gia Miêu, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4656/UBND-VX ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Gia Miêu thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đình Gia Miêu để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn ngân sách của tỉnh Thanh Hóa và nguồn huy động hợp pháp khác.
Căn cứ nội dung tu bố di tích (tu bố Đại đình, phục hồi Hậu cung, xây dựng nhà Tả vu, tứ trụ, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, am hóa vàng, tu sửa một số đoạn tường rào bị sụt lún), đề nghị Ủy ban nhân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đình Gia Miêu./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác