1925/QĐ-TTG

KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG, Nguyễn Thiện Nhân Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH Về một số cơ chế trong quản lý đầu tư xây dựng, tài chính và phát triển nguồn nhân lực tại Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, TÀI CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI LÀNG VĂN HOÁ DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 95/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đến năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trư­ởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại công văn số 1005/BVHTTDL-KHTC ngày 31 tháng 3 năm 2009,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Cho phép Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam:

1. Quyết định bổ sung, điều chỉnh nội dung, hạng mục của dự án nhóm A đã được phê duyệt để phù hợp với yêu cầu thực tế.

2. Căn cứ phương pháp lập định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành, chỉ đạo lập và công bố các định mức xây dựng đặc thù cho các công trình, công việc tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

3. Tổ chức lập, phê duyệt và quản lý giá xây dựng các công trình, công việc đặc thù tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

4. Quyết định cho phép tổ chức động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng thuộc Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

5. Quyết định tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ công chức theo quy trình xét tuyển tùy theo yêu cầu của từng vị trí công việc, chức danh; quyết định bổ nhiệm người làm việc theo hình thức hợp đồng giữ các vị trí trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. trinh

Điều 2. Chỉ tiêu biên chế thuộc bộ máy quản lý hành chính của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Trưởng Ban Quản lý làm việc trực tiếp, được Bộ Nội vụ thống nhất và được ghi thành một mục riêng trong tổng biên chế của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách nhà nước giao hàng năm trong giai đoạn từ 2009 đến 2013. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định mức hệ số tiền lương tăng thêm cụ thể.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND thành phố Hà Nội;

- BQL LVHDLCDT VN;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

  các Vụ: KTN, KTTH, ĐP, TH, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).XH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác