1927/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá kết quả 10 năm phục dựng, bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu ở vùng dân tộc thiểu số

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị 39/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Đẩy mạnh công tác văn hoá - thông tin ở  miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số"; Quyết định 124/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về vệc phê duyệt đề án "Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam”;

Căn cứ  Kế hoạch công tác năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá kết quả 10 năm phục dựng, bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống ở vùng dân tộc thiểu số.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị - Hội thảo gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Trưởng ban.

2. Bà Trịnh Thị Thuỷ, Phó Vụ trưởng  Vụ Văn hóa dân tộc, Phó trưởng ban. 

3. Đại diện lãnh đạo  Cục Văn hóa cơ sở, Uỷ viên.

4. Đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính, Uỷ viên.

5. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Uỷ viên.

6. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Uỷ viên.

7. Bà Vi Thanh Hoài, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Uỷ viên

8. Ông Trần Mạnh Hùng, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Uỷ viên

 Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo lấy trong nguồn ngân sách sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch năm 2010, cấp qua Văn phòng Bộ (do Vụ Văn hóa dân tộc dự trù).

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc và các ông (bà) có tên ở điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận: - Như điều 4 (để thực hiện); 
- Bộ trưởng ( để báo cáo)
- Lưu: VT, Vụ VHDT, NH 20.
                                  

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác