1927/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 13 tháng 5 năm 2016, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với đồng chí Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của Tỉnh. Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao; Tổng cục Du lịch; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Văn hóa dân tộc; Vụ Đào tạo; Cục Di sản văn hóa; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Văn phòng Bộ; Báo Văn hóa và Trung tâm Công nghệ thông tin. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế.
 Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, và một số ý kiến, đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân Thừa Thiên Huế đối với công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn Tỉnh.
2. Cơ bản thống nhất những nội dung trong báo cáo về tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế tại buổi làm việc. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian tới, đề nghị Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
2.1. Về văn hóa: Đề nghị Tỉnh quan tâm, ưu tiên đầu tư các thiết chế văn hóa quan trọng theo định hướng xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thực sự là một trung tâm văn hóa du lịch của cả nước, có khả năng tổ chức các sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế. Tiếp tục triển khai tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn Tỉnh.
2.2. Về thể thao: Tiếp tục chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, đặc biệt là tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và miền núi. Đối với thể thao thành tích cao, đề nghị Tỉnh tập trung đầu tư một số môn mà Thừa Thiên Huế có thế mạnh, phù hợp với khả năng kinh tế.
2.3. Về du lịch: Chú trọng nâng cao chất lượng của các dịch vụ du lịch, hướng đến đối tượng khách có mức chi tiêu cao; quan tâm bố trí nguồn kinh phí tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong năm 2016 và những năm tiếp theo.
2.4. Về văn hóa cơ sở: Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả công tác gia đình.
3. Về một số kiến nghị, đề xuất của Tỉnh:
3.1. Ủng hộ chủ trương đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong địa bàn khu di sản Huế phù hợp với các quy định của Luật di sản văn hóa và các quy định hiện hành, huy động tối đa các nguồn lực của xã hội cho trùng tu và phát huy giá trị di tích Cố đô.
3.2. Thống nhất chủ trương phối hợp, bố trí kinh phí để thực hiện công tác trùng tu di tích, trong đó bố trí cụ thể về nguồn vốn tu bổ, chống xuống cấp cho hệ thống di tích cấp quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa nghiên cứu, tham mưu cụ thể.  
3.3. Giao Cục Di sản văn hóa:
- Chủ trì, làm việc với các đơn vị chuyên môn của Bộ Xây dựng để thực hiện tốt Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh và Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu tu bổ di tích.
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nghiên cứu đề xuất các thủ tục đánh giá tác động môi trường trong tu bổ di tích.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh quy hoạch các khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích phù hợp (nhất là các khu vực trong Quần thể di tích Cố đô Huế có nhiều dân cư); phối hợp, làm việc với bộ phận chuyên môn của các Bộ, Ngành liên quan để ban hành chính sách miễn giảm thuế phi nông nghiệp cho các hộ dân là chủ sở hữu các nhà vườn, phủ đệ…
3.4. Thống nhất phương án của Tỉnh về đề nghị thành lập Học viện hoặc Đại học Du lịch Huế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo nguồn nhân lực văn hoá nghệ thuật và du lịch chất lượng cao khu vực miền Trung-Tây Nguyên theo Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn, phối hợp, chỉ đạo Đại học Huế nghiên cứu xây dựng Đề án cụ thể, trong đó nghiên cứu kỹ mô hình và các ngành đào tạo.
3.5. Về Học viện Âm nhạc Huế và Nhà hát sông Hương: Đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương giải tỏa nhà các hộ dân chuyển đến nơi ở mới để không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm sau khi đã giải quyết đền bù (kinh phí giải tỏa do nguồn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho địa phương). Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính nghiên cứu bố trí kinh phí kịp thời giải phóng mặt bằng cho địa phương, bảo đảm kế hoạch khởi công dự án trong năm 2016.
3.6. Thống nhất việc xây dựng nhà gươl các dân tộc tại xã Hồng Hạ, huyện A Lưới (công trình do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng nhân dân A Lưới). Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính nghiên cứu, tham mưu bố trí về nguồn kinh phí đầu tư.
3.7.  Về việc xây dựng một số thiết chế văn hóa phù hợp tại Huế:
- Giao Vụ Thư viện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan đề xuất phương án xây dựng Trung tâm Lưu trữ, bảo quản quốc gia trên cơ sở có sẵn là Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế.
- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế triển khai các thủ tục của dự án Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật ngoài trời (dự án do Cơ quan phát triển Văn hóa Hàn Quốc tài trợ bằng nguồn vốn ODA).
- Đối với việc xây dựng Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật: Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, nghiên cứu xây dựng Đề án, đề xuất bố trí nguồn vốn thực hiện.
3.8. Về các đề nghị liên quan đến thể dục thể thao:
- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có đề án xây dựng các thiết chế thể thao ở các vùng khó khăn, vùng núi, đặc biệt là huyện miền núi A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có ý kiến cụ thể và kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ đảm bảo kinh phí thực hiện. 
- Giao Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế xem xét, tổ chức một số giải thể thao quốc gia và quốc tế có tầm ảnh hưởng và sức hút tại Thừa Thiên Huế trong năm 2017 và các năm tiếp theo.
3.9. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đề xuất, hướng dẫn ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng quy hoạch Khu du lịch quốc gia Cảnh Dương - Chân Mây - Lăng Cô - Bạch Mã trong Danh mục Khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
3.10. Giao Cục Hợp tác quốc tế nghiên cứu phối hợp với các đơn vị của Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế, tạo điều kiện triển khai thực hiện các dự án của các tổ chức trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như: ADB, EU, JICA, ILO... và các dự án khác.
3.11. Giao Tổng cục Du lịch và các đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu đề nghị của Tỉnh, cùng phối hợp tổ chức các sự kiện, các hội nghị, hội thảo có tầm quốc gia và quốc tế tại Huế để địa phương có cơ hội quảng bá tiềm năng, thế mạnh văn hóa, du lịch; có kế hoạch làm việc với các Bộ, Ngành liên quan thống nhất kiến nghị Chính phủ cho phép các hoạt động giải trí trên tàu biển du lịch tiếp tục hoạt động, trong đó có casino khi cập cảng Chân Mây.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, các đơn vị, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                     
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;
- Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;
- Lưu: VT, VP (THTT), HQ (35).
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác