1928/BVHTTDL-VP

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Trình diễn nhạc không lời của Học viện Hà Nội, Âm nhạc quốc gia Việt Nam phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

Kính gửi: UBND thành phố Hà Nội

Tiếp nhận Công văn số: 300/CV-HVÂN của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam về việc đề nghị UBND thành phố Hà Nội cấp kinh phí và giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố ký hợp đồng với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức "trình diễn nhạc không lời chào mừng Thăng Long- Hà Nội ngàn năm của các dàn nhạc trong nước và Quốc tế, về vấn đề này Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Trình diễn nhạc không lời chào mừng Thăng Long - Hà Nội ngàn năm của các dàn nhạc trong nước và Quốc tế là một nhiệm vụ trong 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010 dã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009. Đây là hoạt động do Sở Văn hóa, Thề thao và Du lịch thành phố Hà Nội đăng ký đưa vào Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010 và đã ký hợp đồng biên soạn kịch bản với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

2. Để chương trình "Trình diễn nhạc không lời chào mừng Thăng Long - Hà Nội ngàn năm của các dàn nhạc trong nước và Quốc tế '' được triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ, Bộ Văn hoá. Thể thao và Du lịch đề nghị UBND thành phố Hà Nội cấp kinh phí và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố ký hợp đồng tổ chức chương trình theo quy định hiện hành. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo về nội dung chuyên môn để chương trình có chất lượng cao, góp phần thực hiện tốt các hoạt động trong 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

 

Nơi nhận

- Như trên:

-PTT Thường trực CP Nguyễn Sinh Hùng;

- Văn phòng Chính phủ;

-Bộ trưởng (để báo cáo);

-Văn phòng BCĐ quốc gia 1000 năm TL;

- Sở VHTTDL Hà Nội;

- Học viện Âm nhạc og VN

-Lưu VT, VP (THTT), NHH20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác