1929/BVHTTDL-TV

TLBT, Vụ trưởng VTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1929/BVHTTDL-TV ngày 27 tháng 5 năm 2013 Về việc Hướng dẫn sơ kết 03 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng (2011-2013).

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành

Để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 03 năm (2011 - 2013) hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc (dự kiến tổ chức vào tháng 9/2013), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành báo cáo sơ kết công tác thư viện 03 năm (2011-2013) như sau:

- Yêu cầu toàn diện kết quả công tác thu viện trên địa bàn tỉnh/thành (bao gồm công tác quản lý nhà nước về thư viện và hoạt động của thư viện cấp tỉnh, huyện, xã và cơ sở).

- Báo cáo gồm: báo cáo thành văn và báo cáo số liệu, báo cáo thành văn cần đánh giá ngắn gọn, tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý nhà nước, trong hoạt động thư viện của địa phương; những khó khăn, hạn chế, nêu rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất, kiến nghị, những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đề nghị gửi kèm theo Báo cáo sơ kết:

- Danh sách các thư viện cấp huyện trực thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh/thành;

- Danh sách viên chức thư viện cấp tỉnh/thành được đề bạt, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc/Phó Giám đốc thư viện; các cán bộ quản lý thư viện cấp tỉnh nghỉ hưu trong 03 năm (2011 - 2013).

Báo cáo sơ kết gửi về: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện), số 51 Ngô Quyền, Hà Nội, trước ngày 30/6/2013.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Huỳnh Vĩnh Ái;

-Các thư viện tỉnh/thành;

-Lưu: VT, TV (3), TT.140.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác