192/TB-BTC

Nguyễn Công Nghiệp Theo BỘ TÀI CHÍNH -

THÔNG BÁO Về việc số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỐ DỰ KIẾN GIAO THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009

 

Thực hiện Chỉ thị số 756/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Thủ trưởng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 127/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2009 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.  Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính chính thông báo số dự kiến thu, chi ngân sách - nhà nước năm 2010 cho các Bộ, cơ quan Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 (theo biểu đính kèm).

Căn cứ số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 được thông báo các chế độ hiện hành và các cơ chế, chính sách mới sẽ thực hiện từ năm 2010 (như đối với ngành giáo dục - đào tạo, y tế,...); các Bộ, cơ quan Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 tổ chức xây dựng, báo cáo dự toán thu, chi ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, Chỉ thị số 756/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và Thông tư số 127/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

Nơi nhận :

-Các Bộ, cơ quan Trung ương,

Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;

-Cục TCDN, Vụ HCSN

Vụ TCNH;

-Lưu VT,Vụ NSNN,

 

SỐ DỰ KIẾN GIAO THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

Của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

(Kèm theo Thông báo số 192/TB-BTC ngày 29/6/2009 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Số dự kiến giao năm 2010

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí;

 

1

Số thu phí, lệ phí;

59.800

 

Bao gồm

 

 

-Học phí

50.600

 

-Viện phí

5.500

 

-Phí, lệ phí khác

3.700

2

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại:

59.600

 

 - Sự nghiệp đào tạo

50.600

 

- Sự nghiệp y tế

5.500

 

- Chi quản lý hành chính

3.500

3

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước:

200

II

Dự kiến chi ngân sách nhà nước:.

1.047.472  (1)

1

Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề

231.470

2

Sự nghiệp y tế

6.000

3

Sự nghiệp khoa học và công nghệ

19.700  (2)

4

Sự nghiệp văn hoá

416.870

5

Sự nghiệp thể dục thể thao

236.700

6

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

4.400

7

Sự nghiệp kinh tế

33.272

8

Sự nghiệp bảo vệ môi trường

10.000

9

Chi quản lý hành chính

57.680

10

Chi trợ giá

31.380

 

  Ghi chú:

(1) Chưa bao gồm số bổ sung để thực hiện mức lương tối thiểu theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ. Khi lập dự toán chi năm 2010, đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương lập dự toán kinh phí để thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định 33/2009/NĐ-CP.

- Dự toán chi năm 2010 đã bao gồm cả số NSTW ứng năm 2009 về trước (nếu có), các Bộ, cơ quan trung ương phải sử dụng để hoàn ứng theo quy định.

(2)- Chưa bao gồm dù các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước.

Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch

DỰ KIẾN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2010

(Kèm theo Thông báo số 192/TB-BTC ngày 29/6/2009 của Bộ Tài chính )Đơn vị: Triệu đồng

Tên chương trình

 

Dự kiến 2010

(KP sự nghiệp)

Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hoá

210.000

 

Ghi chú: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch dự kiến mức kinh phí cho các dự án và phân bổ chi tiết cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư theo qui định.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác