192/TTR-BVHTTDL,

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

TỜ TRÌNH Về thành lập Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010

TỜ TRÌNH VỀ THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CẤP NHÀ NƯỚC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM 2009-2010

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010, ngày 12 tháng 8 năm 2009, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Tờ trình số 143/TTR-BVHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ  chức và Bộ phận giúp việc Ban Tổ  chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ Iớn trong hai năm 2009-2010.

Ngày 17 tháng 8 năm 2009, Văn phòng Chính phủ có Phiếu báo số 1003/PB- VPCP đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Tổ  chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010 và bổ sung ý kiến của các Ban, Bộ, ngành có liên quan.

Ngày 20 tháng 8 năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 2796/BVHTTDL-VP gửi các Ban, Bộ, ngành có liên quan đề nghị cử nhân sự tham gia Ban Tổ  chức cấp Nhà nước và Bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ  chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ Iớn trong hai năm 2009-2010.

Căn cứ Công văn cử cán bộ tham gia của các Ban, Bộ, ngành có liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo Quyết đình của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ  chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010. Ban Tổ chức có trách nhiệm giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, THTT, TKV (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác