1939/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc soạn thảo “Quy hoạch phát triển ngành Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa  đến năm 2020;

Căn cứ kết luận của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp giao ban ngày 23 tháng 5 năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Ban, Ngành, Hội và các cơ quan có liên quan soạn thảo “Quy hoạch phát triển ngành Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

Điều 2. Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, thủ trưởng các Cục, Vụ, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NTBD

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác