193/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức “Giới thiệu văn hóa Tết Nguyên đán cổ truyền Việt Nam tại Lào, Xuân Ất Mùi 2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức chương trình “Giới thiệu văn hóa Tết Nguyên đán cổ truyền Việt Nam tại Lào, Xuân Ất Mùi 2015”. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào có trách nhiệm chủ động lên kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức chu đáo, an toàn và thành công chương trình trên.
Thời gian: ngày 05 tháng 02 năm 2015.
Địa điểm: Khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.
Điều 2. Kinh phí:
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu chi phí từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2015 (tổng chi phí không quá 10.000 USD), bao gồm:
- In băng zôn, pa nô sân khấu, trang trí quầy báo, lễ tân, bàn ghế;
- Dịch lồng tiếng Anh, phụ đề tiếng Lào phim tài liệu;
- Khuôn gói bánh chưng và nguyên liệu để gói bánh chưng;
- Tố chức tiệc nhẹ;
- Túi quà tặng cho khách mời;
- Thuê trang phục dân tộc để biểu diễn gói bánh chưng.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 4159/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, VTV.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác