193/TTR-BVHTTDL,

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

TỜ TRÌNH Về việc xin phê duyệt Đề án Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng năm 2010

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC XIN PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG LỄ HỘI ĐỀN HÙNG NĂM 2010

Kính gửi : Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về nghi lễ nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài, trong đó Giỗ Tổ Hùng Vương;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ văn bản số 465/TTG-KGVX ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm và đóng góp nguồn lực trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ);

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin kính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010, với những nội dung sau:

I. Tên Đề án

Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010.

II. Địa điểm thực hiện

- Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Khu vực đền thờ Hùng Vương

- Tại tỉnh Phú Thọ: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Thành phố Việt Trì và vùng lân cận.

III. Thời gian tổ chức

- Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Khu vực đền thờ Hùng Vương: thời gian tổ chức không quá 02 ngày.

- Tại tỉnh Phú Thọ : Tổ chức trong 10 ngày, từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2010 (ngày 01 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch) .

IV. Quy mô tổ chức: Cấp Nhà nước

V. Nội dung

A. Mục đích, yêu cầu

a. Mục đích

- Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 nhằm tôn vinh văn hoá dân tộc, khẳng định vị trí và ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc lễ của dân tộc; thông qua các chương trình hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, tổ chức dịch vụ, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X và khởi đầu cho hoạt động lớn hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

- Giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

- Thực hiện "Đề án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm và đóng góp nguồn lực trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng" nhằm tạo điều kiện cho các địa phương và nhân dân cả nước tổ chức các hoạt động trực tiếp tham gia Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 thiết thực hướng về cội nguồn, tri ân công đức Tổ tiên góp phần xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng ngày càng tôn nghiêm, bề thế, xứng đáng với tầm vóc của Khu di tích quốc gia đặc biệt. Đồng thời, tạo điều kiện để các tỉnh, thành phố tích cực tham gia đầu tư tôn tạo, tu bổ các đền thờ Vua Hùng và di tích có liên quan đến các Vua Hùng tại địa phương.

- Thúc đẩy sự nghiệp đổi mới trên quê hương đất Tổ, phát triển các hoạt động thương mại, du lịch. Thực hiện Chương trình Quốc gia về du lịch.

- Xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, nâng cao năng lực quản lý của các ngành, các cấp trong việc tổ chức lễ hội Đền Hùng và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch.

b. Yêu cầu

-Tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng đảm bảo tiết kiệm, an toàn, trang nghiêm, trọng thể, đúng nghi thức truyền thống. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể, thao mang bản sắc dân tộc, đặc trưng các vùng miền trong cả nước hướng về đất Tổ Vua Hùng, gắn với quảng bá du lịch trong và ngoài nước.

- Xây dựng không gian văn hoá đa sắc màu, kết hợp hài hoà giữa các hoạt động văn hoá truyền thống và hiện đại thông qua sự tham gia của các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm bảo tồn, phát huy giá trí các di sản văn hoá của dân tộc.

- Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được tổ chức gắn với các hoạt động Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII nhằm huy động, quy tụ và phát huy được các hoạt động của mọi tầng lớp nhân dân ở các vùng miền trong cả nước thiết thực hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

B. Các hoạt động cụ thể

1. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 10 tháng 3 Âm lịch, người lao động được nghỉ 01 ngày nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, các tỉnh, thành phố tập trung tuyên truyền để nhân dân hiểu sâu sắc ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tỏ lòng tri ân, báo hiếu với tổ tiên. Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trọng thể, an toàn, tiết kiệm, nghi thức tưởng niệm các Vua Hùng trang trọng, tạo không khí thiêng liêng, thành kính, hướng về cội nguồn.

1.1. Tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

- Thời gian: 07h00' ngày 23 tháng 4 năm 2010 (ngày 10 tháng 3 Âm lịch).

- Nghi thức lễ dâng hương: Thực hiện theo hướng dẫn nghi thức lễ dâng hương tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ (Văn bản số 796/HD-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn nghi thức Giỗ Tổ Hùng Vương).

1.2. Tổ chức các hoạt động hội

Quy mô và phạm vi tổ chức các hoạt động hội do các địa phương tổ chức.

Nội dung chương trình hoạt động phong phú, hấp dẫn, quy tụ được những hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc, truyền thống mang đậm bản sắc văn hoá vùng miền và dân tộc theo chủ đề hướng về đất Tổ Vua Hùng - cội nguồn các dân tộc Việt Nam.

2. Tại tỉnh Phú Thọ

a. Khai mạc lễ hội đền Hùng gắn với Khai mạc ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII.

Thời gian: ngày 14 tháng 4 năm 2010 (ngày 01 tháng 3 Âm lịch).

Địa điểm: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

b. Bế mạc Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII.

Thời gian: 19h00' ngày 17 tháng 4 năm 2010 (ngày 4 tháng 3 Âm lịch).

Địa điểm: Sân khấu trung tâm lễ hội - Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ).

c. Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chủ đề: “Kinh đô văn Lang - Thăng Long - Hà Nội ngàn năm toả sáng’’.

Thời gian tổ chức Ngày 21 tháng 4 năm 2010 (ngày 8 tháng 3 Âm lịch)

Địa điểm: Sân khấu trung tâm lễ hội khu di tích lịch sử Đền Hùng.

d. Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.

Thời gian: 07h00' ngày 23 tháng 4 năm 2010 (ngày 10 tháng 3 Âm lịch).

Địa điểm: Trung tâm lễ hội khu di tích lịch sử Đền Hùng.

e. Các hoạt động văn hoá, văn nghê, thể thao và du lịch

Tại Thành phố Việt Trì

- Tổ chức các hoạt động văn hoá gồm: Triển lãm ảnh nghệ thuật giới thiệu về tiềm năng văn hoá du lịch của 3 tỉnh (Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai) với chủ đề: "Ấn tượng cội nguồn"; Triển lãm ảnh tư liệu với chủ đề: "Lễ hội Đền Hùng xưa và nay"; Hội chợ thương mại; Trưng bày các hiện vật thời đại Hùng Vương và hiện vật thời Lý - Trần tại Bảo tàng Hùng Vương; Triển lãm tư liệu về thời đại Hùng Vương tại thư viện tỉnh Phú Thọ; Triển lãm các tác phẩm hội hoạ, tranh thờ dân gian các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc.

- Biểu diễn nghệ thuật của các đoàn chuyên nghiệp gồm: Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam; nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc; Nhà hát chèo Việt Nam; Liên đoàn xiếc Việt Nam; Đoàn nghệ thuật của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Hải Dương, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ.

- Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về xây dựng hồ sơ “Di sản hát Xoan Phú Thọ" đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

- Tổ chức bơi chải trên sông Lô, giải quần vợt hữu nghị Hùng Vương lần thứ IV, giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc tranh cúp Hùng Vương.

- Giới thiệu những tua, tuyến du lịch của địa phương, khu vực và cả nước, ẩm thực dân gian, chợ quê giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh Phú Thọ.

- Bắn pháo hoa tầm cao, thời gian: 21h00' ngày 22 tháng 4 năm 2010 (ngày 09 tháng 3 Âm lịch).

Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng .

- Rước kiệu của các xã vùng ven di tích về Đền Hùng; rước kiệu lễ vật dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 Âm lịch).

- Tổ chức liên hoan trình diễn sân khấu văn nghệ dân gian tỉnh Phú Thọ lần thứ hai, năm 2010.

- Triển lãm ngoài trời ảnh tư liệu về lễ hội "Đền Hùng xưa và nay".

- Trưng bày giới thiệu hiện vật về Nhà nước Văn Lang và thời đại Hùng Vương tại Bảo tàng Hùng Vương.

- Tổ chức hội trại văn hoá, liên hoan văn nghệ quần chúng của các huyện, thị, thành và các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh Phú Thọ.

- Tổ chức hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy.

- Tổ chức các trò chơi dân gian đặc trưng các vùng miền.

- Tổ chức trình diễn giới thiệu trang phục dân tộc đặc trưng của các địa phương: mỗi tỉnh, thành phố chọn 4 người (02 nam, 02 nữ) tham gia.

- Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp bao gồm các đoàn: Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam; Nhà hát ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc; Nhà hát Chèo Việt Nam; Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Đoàn Nghệ thuật của các tỉnh thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng, Hải Dương, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ.

- Tổ chức chung kết cuộc thi người đẹp Hội Đền Hùng.

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao Giải vô địch bóng chuyền nam toàn tỉnh; giải cờ tướng, cờ người tỉnh Phú Thọ mở rộng; giải bắn nỏ; Trình diễn màn võ thuật dân tộc mang tính sử thi chủ để “Hào khí đất Việt’’

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong chương trình Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc.

- Triển lãm sản phẩm của các làng nghề truyền thống; Tổ chức các hoạt động dịch vụ, du lịch, trưng bày và bán các mặt hàng lưu niệm, các sản phẩm văn hóa, hoa, cây cảnh phục vụ nhân dân về dự lễ hội; Nghệ thuật thư pháp; Thả hoa đăng trên hồ Gò Cong, hồ Khuôn Muồi.

C. Kinh phí thực hiện

Tổng số kinh phí để tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010, khái toán là. 37,7 tỷ đồng (không kể kinh phí đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn đầu tư cơ bản) trong đó:

- Chi phí cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch: 29,1 tỷ đồng. Bao gồm các nội dung: Tổ chức Lễ khai mạc, Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ III, Bế mạc, Lễ dâng hương; chi phí cho các đoàn nghệ thuật, các cuộc triển lãm; chi phí đạo diễn, lắp ráp, tổ chức chương trình.v.v.

-          Chi phí công tác tuyên truyền: 4,2 tỷ đồng.

- Chi phí Ban Tổ chức: 2,4 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí:

- Ngân sách Trung ương cấp qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ: 31,3 tỷ đồng.

- Ngân sách địa phương chi: 5,1 tỷ đồng.

- Huy động tài trợ khác:1,3 tỷ đồng.

Đề nghị Trung ương cấp hỗ trợ từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Phú Thọ xây dựng các công trình, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì.

D. Tổ chức thực hiện:

Trưởng Ban Chỉ đạo phân công các Ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Các Ban, bộ, ngành, các tỉnh/thành liên quan có trách nhiệm:

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng với Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thống nhất chương trình, nội dung kịch bản chi tiết Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 chịu trách nhiệm về nội dung hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, huy động các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và các đơn vị của Bộ tham gia các hoạt động lễ hội. Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010.

Lập dự toán kinh phí đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, các ngành liên quan thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cấp, phát kinh phí kịp thời cho các đơn vị thuộc Bộ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức các hoạt động, thực hiện các công việc theo nội dung Đề án đề ra.

Chỉ đạo, phân công các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham gia các hoạt động lễ hội và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Tổ chức; Phân công lãnh đạo, cán bộ tham gia Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn.

- Bộ Tài chính bố trí kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho công tác tổ chức hoạt động lễ hội theo nội dung của Đề án.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc ứng vốn đầu tư xây dựng của năm 2010 (để thực hiện trong năm 2009) cho các công trình phục vụ lễ hội, gồm: các công trình tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, các công trình, thiết chế văn hoá phục vụ các hoạt động, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử thời đại Hùng Vương, các công trình cơ sở hạ tầng của thành phố Việt Trì.

- Bộ Ngoại giao giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện công tác lễ tân (đối ngoại).

- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về đảm bảo an ninh trước, trong và sau lễ hội.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm xây dựng nội dung tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chịu trách nhiệm tường thuật và truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và đưa tin các hoạt động lễ hội.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Ban, bộ, ngành liên quan, các tỉnh tham gia tổ chức xây dựng chương trình, nội dung các kịch bản chi tiết về lễ khai mạc, lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, lễ bế mạc, các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch để thực hiện Đề án.

- Triển khai xây dựng các công trình tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì theo quy hoạch được duyệt, phù hợp với định hướng phát triển của Đề án xây dựng Thành phố Lễ hội về với cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Chuẩn bị chu đáo điều kiện cơ sở vật chất và các nội dung liên quan để thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Tổ chức giao; phân công lãnh đạo, cán bộ của tỉnh tham gia Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn.

3. Các tỉnh/thành trực tiếp tham gia Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 bao gồm:

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên - Huế, Cần Thơ, Lâm Đồng, Hải Dương và Quảng Ninh có trách nhiệm đóng góp kinh phí, chuẩn bị các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, cử Lãnh đạo tỉnh tham gia Ban Tổ chức.

E. Đề xuất kiến nghị:

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: "Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010" và thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Cho Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010

- Xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 và trang phục lễ cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức:

- Chủ lễ: Một lãnh đạo Đảng và Nhà nước cao nhất (01 trong 04 chức danh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội).

Trang phục chủ lễ: Chủ lễ mặc trang phục com-le, ca-vat.

Trang phục lễ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức: Trang phục đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí năm 2009 - 2010 cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Chỉ đạo Bộ Ngoại giao và các Bộ, Ngành liên quan hỗ trợ phương tiện, cơ sở vật chất tạo điều kiện hoạt động theo nội dung Đề án.

- Đề nghị Thủ tướng Chính Phủ thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010. Giao cho Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành lập Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

-Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Quốc phòng;

-Bộ Công an;

- Bộ Tài chính;

-Kế hoạch Đầu tư;

-Bộ Thông tin và Truyền Thông;

- Báo Nhân dân;

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ VHTTDL;

- UBND tỉnh Phú Thọ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lưu: VT, VHCS (02), TTTM (100).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác