1940/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn nghệ sỹ Vê-nê-du-ê-la vào tổ chức hội thảo và triển lãm thủ công mỹ nghệ tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Đại sứ quán nước Cộng hoà Bô-li-va Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam đón đoàn nghệ sỹ Vê-nê-du-ê-la (02 người) vào tổ chức hội thảo và trien lãm thủ công mỹ nghệ trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam.
- Thời gian: từ ngày 02 đến 12 tháng 7 năm 2014.
- Địa điếm tổ chức hội thảo và triển lãm: tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Số 2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội).
Điều 2. về Kinh phí:
Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chi ăn, ở, phương tiện đi lại, tham quan cho đoàn tại Hà Nội, in giấy mời, quảng cáo, tổ chức hội thảo và triển lãm thủ công mỹ nghệ Vê-nê-du-ê-la và các chi phí liên quan (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Trung tâm).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kể hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT,HTQT, PTT.6.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác