1941/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn nghệ sỹ Vê-nê-du-ê-la vào biểu diễn tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của. Chính phủ quy định về biếu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Tố chức biếu diễn nghệ thuật,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và và Đại sứ quán nước Cộng hoà Bô-li-va Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam đón đoàn nghệ sỹ Vê-nê-du-ê-la (07 người) vào biểu diễn trong khuôn khố Tuần văn hoá Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam.
- Thời gian: từ ngày 02 đến 12 tháng 7 năm 2014.
Điều 2. Kinh phí:
Trung tâm Tố chức biểu diễn nghệ thuật chịu chi phí ăn, ở, phương tiện đi lại, tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho đoàn tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và giao lưu biểu diễn vói cán bộ giảng viên khoa thanh nhạc tại Hà Nội, lễ tân, quảng bá, tham quan, tặng phẩm, phiên dịch, thù lao bồi dưỡng cho cán bộ phục vụ đoàn và các chi phí khác liên quan đến tổ chức biểu diễn (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Trung tâm).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, HTQT , PTT.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác