1944/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tiếp nhận hiện của nhà điêu khắc Farkas Aladár, Hungary

Kính gửi: Bảo tàng Lịch sử quốc gia
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 133/BTLSQG- NCST ngày 12/5/2016 của Bảo tàng Lịch sử quốc gia về việc xin phép tiếp nhận sưu tập hiện vật của nhà điêu khắc Farkas Aladár, Hungary. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về chủ trương cho phép Bảo tàng lịch sử quốc gia thực hiện thủ tục tiếp nhận sưu tập hiện vật của nhà điêu khắc Farkas Aladár, Hungary.
2. Để việc tiếp nhận sưu tập hiện vật nêu trên được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập, để nghị Bảo tàng triển khai các công việc liên quan theo trình tự: Tổ chức khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin về hiện vật dự kiến tiếp nhận; lập danh sách hiện vật dự kiến tiếp nhận; lập kế hoạch tiếp nhận hiện vật được hiến tặng, bao gồm việc trực tiếp đi tiếp nhận tại Hungary hoặc ủy quyền tiếp nhận; dự trù kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí hoạt động của Bảo tàng; các thỏa thuận liên quan với chủ sở hữu hợp pháp hiện tại của sưu tập và các thủ tục liên quan cần thiết khác trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Bảo tàng Lịch sử quốc gia nghiên cứu, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ KHTC, Cục HTQT;
- Lưu: VT; DSVH; NHN9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác