1945/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - hành trình tìm đường cứu nước”

Kính gửi: Bảo tàng Hồ Chí Minh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 194/CV- BTHCM ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Bảo tàng Hồ Chí Minh về việc xin phép được tổ chức triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - hành trình tìm đường cứu nước” (là Triển lãm nằm trong Kế hoạch trưng bày chuyên đề năm 2016 của 05 bảo tàng, khu di tích trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã được phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-BVHTTDL, ngày 12/01/2016).
Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - hành trình tìm đường cứu nước” theo Đề cương nội dung triển lãm và Danh mục tài liệu dự kiến đưa ra trưng bày do đơn vị đề xuất.
2. Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức tốt Triển lãm theo nội dung Đề cương được duyệt và báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra trước khi khai mạc./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NC.06.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác