1946/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Đồ án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Am Tiên tỷ lệ 1/500, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4681/ƯBND-VX và Công văn số 2259/UBND-VX ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận Đồ án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Am Tiên tỷ lệ 1/500, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Đồ án điều chỉnh Quy hoạch tống thế bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Am Tiên tỷ lệ 1/500 với nội dung: Mở rộng phạm vi quy hoạch từ 6,92ha lên 9,23ha (tăng 2,3 lha), điều chỉnh vị trí, quy mô và kiến trúc các hạng mục công trình tại các khu chức năng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Về phương án quy hoạch tổng mặt bằng:
+ Không thay đổi con đường phía trước khu tâm linh theo quy hoạch đã được phê duyệt năm 2012.
+ Điều chỉnh vị trí đền Mẫu và chùa Am Tiên lui về phía sau tòa Tiền bái đền chính để mở rộng sân phía trước.
+ Giảm quy mô xây dựng bia tưởng niệm và sân lát đá phía trước bia.
+ về các dự án thành phần và trình tự ưu tiên: Xác định lộ trình thực hiện các dự án theo trình tự ưu tiên dự án bảo tồn, tôn tạo khu tâm linh, khu tưởng niệm và ngắm cảnh trên núi Nưa, Giếng Tiên (Nhóm Dự án số 2), nghiên cứu bổ sung các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của di tích (Nhóm Dự án số 4).
- Bổ sung các giải pháp về du lịch, kết nối Khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Am Tiên tới các khu du lịch trong vùng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ và triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác