1947/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Khuyến Lương, phường Trần Phú quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2886/UBND- VX ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Khuyến Lương thuộc phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Khuyến Lương để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động họp pháp khác. Nội dung dự án cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Khuyến Lương./.
 
Như trên;
-Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL Hà Nội;
 Lưu: VT, DSVH,LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác