1947/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Tổ chức Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2011 tại thành phố Hải Phòng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Công văn số 252/SVH, TT&DL ngày 05 tháng 5 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng về việc đề nghị phối hợp tổ chức triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc 2011 tại Hải Phòng trong dịp hè 2011.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tổ chức Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2011 tại thành phố Hải Phòng vào tháng 7 năm 2011.

Điều 2. về kinh phí tổ chức Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2011 tại thành phố Hải Phòng:
- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chịu trách nhiệm: Cung cấp nội dung và chi phí treo tranh triển lãm.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng (Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Hải Phòng) chịu trách nhiệm toàn bộ các chi phí khác phục vụ triển lãm. Nhận và trả tác phẩm tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Lưu: VT, MTNATL

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác