1948/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tiếp tục nghiên cứu Hành cung Lỗ Giang và các di tích liên quan, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Báo cáo số 25/BC- SVHTTDL ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình báo cáo sơ bộ kết quả phối hợp khai quật khảo cổ tại di tích Hành cung Lỗ Giang, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà. Sau khi xem xét nội dung Báo cáo và những đề nghị kèm theo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Thống nhất: “Tiếp tục tổ chức thăm dò, khai quật mở rộng các khu vực xung quanh đền Thâm Động thuộc xã Hồng Minh, các địa điểm lăng Sa Trong, lăng Sa Ngoài, bến Lỗ A, chùa Giỗ, An Lăng...; Tiếp tục điểu tra nghiên cứu các khu vực liên quan tới khu Thái Đường Lăng, Hành cung Long Hưng”. Đề nghị,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành hoàn thiện thủ tục xin cấp phép thăm dò, khai quật theo quy định hiện hành.
2. Về việc Ủy ban nhân dân xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà đề nghị được quản lý và phát huy tác dụng một phần hiện vật khai quật tại di tích Hành cung Lỗ Giang: Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình làm việc với địa phương để thông báo nội dung Quyết định số 3897/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 11 năm 2014 trong đó nêu rõ: “Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Thải Bình để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Thái Bình có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch xem xét quyết định giao những hiện vật đó cho bảo tàng công lập cỏ chức năng thích hợp để bảo vệ và phát huy giả trị”.
3. Về kinh phí nghiên cứu, thăm dò, khai quật: Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đưa vào kế hoạch kinh phí chung của Sở để trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình xem xét, quyết định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc tiếp tục nghiên cứu Hành cung Lỗ Giang và các di tích liên quan tại huyện Hưng Hà./.
 
Như trên;
-Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Bảo tàng tỉnh Thái Bình;
 Lưu: VT, DSVH,LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác