1949/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 192/PC-VPCP ngày 16/4/2015 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn số 777/UBND- VX ngày 09/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là Nghị định số 70/2012/NĐ-CP), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Thẩm quyền, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La cần thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép tỉnh Sơn La triển khai lập quy hoạch tổng thể di tích Nhà tù Sơn La./.

Như trên;
-Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tỉnh Sơn La;
- Sở VHTTDL tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT, QLDT, NĐD.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác