194/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 194/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2014 Về việc khai quật khảo cổ tại Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tại Công văn số 05/TTHN ngày 14 tháng 01 năm 2014, của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội tại công văn số 182/SVHTTDL-QLDS ngày 16 tháng 01 năm 2014; của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 18/KCH ngày 14 tháng 01 năm 2014;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật 02 hố tại khu vực phía Nam thuộc Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Thành cổ Hà Nội, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Thời gian khai quật từ ngày 01/02/2014 đến ngày 30/12/2014.

- Diện tích khai quật: 940 m2, bao gồm 02 hố (H1: 600 m2; H2: 340 m2)

- Chủ trì khai quật: Ông Tống Trung Tín, Viện Khảo cổ học.

Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội phải có trách nhiệm gìn giữ, bảo quản, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên theo đúng với nội dung Quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- TTBTDS Thăng Long-Hà Nội (

- Sở VHTTDL TP Hà Nội(02);
- TĐHKHXH&NV, ĐHQGHN (02);
- Lưu: VT, DSVH, LQV.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác