194/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ xây dựng Hồ sơ quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đệ trình UNESCO

Ngày 13 tháng 01 năm 2016, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ xây dựng Hồ sơ quốc gia Then Tày, Nùng, Thái đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tham dự cuộc họp, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Viện Âm nhạc; về phía các địa phương có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên,
Sau khi nghe Viện trưởng Viện Âm nhạc báo cáo về tiến độ, tình hình xây dựng Hồ sơ quốc gia Then Tày, Nùng, Thái đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các địa phương có di sản văn hóa phi vật thể Then, đặc biệt là 3 tỉnh Điện Biên, Hà Giang và Bắc Giang đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Bên cạnh những việc đã triển khai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Việc triển khai lập hồ sơ ở hầu hết các địa phương còn chậm so với tiến độ; việc phối hợp giữa các đơn vị chức năng ở địa phương với Viện Âm nhạc thiếu chặt chẽ; kinh phí bố trí để kiểm kê và tư liệu hóa còn chậm.
2. Trong thời gian tới, yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
2.1. Cục Di sản văn hóa:
- Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đơn vị, báo cáo Bộ trưởng xin phép lùi thời hạn hoàn thành Hồ sơ.
- Chủ trì, phối hợp với các địa phương kiện toàn lại Ban chỉ đạo xây dựng Hồ sơ.
- Chỉ đạo Viện Âm nhạc xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai chung và xây dựng Kế hoạch chi tiết với tỉnh Tuyên Quang.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, hoạt động xây dựng Hồ sơ.
2.2. Viện Âm nhạc và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam:
- Xây dựng Kế hoạch làm việc với các địa phương và phối hợp chặt chẽ hơn với các đơn vị của các địa phương để phê duyệt Kế hoạch và Dự toán khảo sát, ghi hình, ghi âm phục vụ việc làm phim khoa học của Hồ sơ theo tiến độ nêu trên.
- Xây dựng Kế hoạch phối hợp riêng với tỉnh Tuyên Quang.
- Điều chỉnh dự thảo Kế hoạch xây dựng Hồ sơ theo tiến độ sau:
+ Hoàn thành việc kiểm kê và tư liệu hóa (ghi âm, ghi hình) trước ngày 30.4.2016;
+ Hoàn thiện bản tiếng Việt và tiếng Anh của Hồ sơ, Phim khoa học, Báo cáo kiểm kê tổng thể, Cam kết của cộng đồng và các thành phần liên quan của Hồ sơ gửi Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế và các chuyên gia thẩm định trước ngày 25.5.2016;
+ Bổ sung, chỉnh sửa Hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế và các chuyên gia trước ngày 15.7.2016;
+ Trình xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia trước ngày 30.7.2016;
+ Bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện Hồ sơ theo ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia trước ngày 30.11.2016;
+ Báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép gửi Hồ sơ đệ trình UNESCO trong tháng 12.2016.
2.3. Với các tỉnh có di sản Then:
- Chủ động việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, trong đó chú ý lồng ghép việc kiểm kê di sản Then phục vụ việc xây dựng Hồ sơ theo Kế hoạch đã được Bộ phê duyệt.
- Phối hợp với Viện Âm nhạc và các cơ quan chức năng ở địa phương để phê duyệt Kế hoạch và Dự toán kinh phí khảo sát, ghi hình, ghi âm phục vụ việc làm phim khoa học của Hồ sơ theo đúng tiến độ.
- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề cử nhân sự tham gia Ban chỉ đạo (phù hợp với sự thay đổi nhân sự của Tỉnh) để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Hồ sơ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);
- Các Cục: DSVH, HTQT; Vụ KHTC;
- Sở VHTTDL 11 tỉnh tham dự cuộc họp;
- Học viện ANQGVN;
- Viện Âm nhạc;
- Lưu: VT, VP (THTT), NĐH.22.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác