1950/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chủ trương lập Quy hoạch tổng thể Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 197/PC-VPCP ngày 17/4/2015 của Văn phòng Chính phủ, kèm theo Công văn số 341/UBND- VX ngày 08/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch tổng thể Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là Nghị định số 70/2012/NĐ-CP). Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình với tên gọi thống nhất là “Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình”.
Thẩm quyền, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch tổng thể Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cần thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép tỉnh Quảng Bình triển khai lập quy hoạch nêu trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tnh Quảng Bình;
- S VHTTDL tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VT, QLDT, NĐD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác