1950/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thực hiện Chương trình “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch tổng thể số 46/KH-BVHTTDL ngày 19/05/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-B VHTTDL ngày 06/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện Chương trình “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” tối ngày 28 tháng 6 năm 2014 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí thưc hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn, gồm: Xây dựng kịch bản, thành phần sáng tạo, âm thanh, ánh sáng, màn hình, lắp đặt sân khấu, thiết kế và trang trí sân khấu, luyện tập, biểu diễn, ăn, ở đi lại và các chi phí liên quan theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                                     
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hồ Anh Tuấn;
- Lưu: VT,NTBD(2), Thg.10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác